Možnosti čerpání finančních prostředků ze stavebního spoření

Následující položkový seznam podává v abecedním pořadí přehled o možnostech účelového čerpání prostředků stavebního spoření. Seznam není vyčerpávající a níže uvedené položky lze financovat pouze v souladu s již nadefinovanými účely. Tzn., mnohé z nich nikoliv samostatně, nýbrž v souvislosti s výstavbou domu, koupí stavby pro bydlení či rozsáhlejšími stavebními úpravami. U několika položek uvádíme pro lepší orientaci návod, v jaké souvislosti je možné tyto položky financovat.

1. Na co lze použít finanční prostředky ze stavebního spoření
2. Položky, které nelze hradit z prostředků stavebního spoření
3. Nelze financovat následující účely

1. Na co lze použít finanční prostředky ze stavebního spoření

A

 • advokát – odměna
 • alarm
 • anténa (satelit) – pouze v případě výstavby/stavebních úprav, nikoli samostatně
 • architekt (viz honorář)

B

 • balkon – zasklení, mříže
 • bazén – pouze v případě výstavby/stavebních úprav domu, nikoli samostatně
 • bezpečnostní dveře, zařízení včetně mříží (zabezpečení proti vloupání), pokud je v budově trvale instalováno
 • bidet
 • bojler
 • bourání (pokud slouží k výstavbě stavby pro bydlení, bytu)
 • buňka stavební ke zřízení staveniště – jen se stavebním dokladem
 • budova sloužící k bydlení (i s nebytovým prostorem, pokud suma úvěru odpovídá nákladům na část sloužící k bydlení) – náklady na pořízení – koupě, výstavba
 • byt družstevní (úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu nebo za převod podílu, příp. splacení členského vkladu nebo podílu právnické osobě)
 • byt ve vlastnictví (náklady na pořízení – koupě, výstavba)
 • bytové jádro – přestavba, vyzdění apod.

C

 • centrální vzduchotechnické zařízení
 • centrální vysavač
 • civilní ochrana (prostory, náklady, pokud jsou součástí obytného domu)

Č

 • čerpadla
 • činžovní dům
 • čistička odpadních vod – lokální, včetně přikoupení pozemku na její zřízení (nikoliv zřizovaná obcí nebo příspěvek obci na její zřízení)
 • členský vklad nebo podíl v družstvu či právnické osobě

D

 • další členský vklad sloužící k úhradě technického zhodnocení bytového domu
 • daň darovací, dědická
 • daň z převodu nemovitosti (pokud se týká převodu bytu nebo stavby pro bydlení, uspokojujícího bytovou potřebu klienta či osoby blízké a je-li sjednáno v kupní smlouvě, že daň platí kupující)
 • demoliční náklady
 • dědictví (vypořádání spoludědiců, pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu nebo stavby pro bydlení)
 • digestoř
 • dluh (viz splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb)
 • dlažba, dláždění kolem domu
 • doprava materiálu
 • dopravní značení (náklady např. při budování vodovodní přípojky přes veřejnou komunikaci) – jen se stavebním dokladem
 • dražba – jde-li o koupi nemovitosti
 • dražba – získání stavebního materiálu, sanitárního zařízení apod. v rámci dražby; realizace formou zpětného proplacení dokladu
 • družstevní byt – náklady na získání (členský podíl, navýšení členského podílu, další členský vklad, odstupné, odkoupení do vlastnictví)
 • dveře – pořízení, oprava, nátěry

E

 • ekologické projekty (vytápění, zařízení pro ohřev vody, solární zařízení apod.)
 • elektrospotřebiče – pouze vestavěné
 • elektřina – zavedení
 • etážové topení

F

 • fasáda (nikoli okrasné účely)
 • financování podílu na opravě bytového domu (společné části a společné prostory) členům bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • fotovoltaické zařízení dle smlouvy o dílo (se specifikací výkonu fotovoltaického zařízení) s výkonem do 7 kWp včetně (nutno předložit prohlášení o výběru podpory vyrobené elektřiny formou „zeleného bonusu")

G

 • garáž, garážové stání (náklady na stavbu nebo koupi)
 • garážová vrata (včetně automatického otevírání)
 • garnýže
 • geometrické zaměření stavby

H

 • honorář architektovi, projektantovi, technickému dozoru stavby
 • honorář znalci za znalecký posudek (jen je-li jeho úhrada součástí smluvních ujednání, např. v kupní smlouvě) a rovněž odhad ceny nemovitosti, je-li vypracován pro potřeby zajištění úvěru poskytovaného RSTS

CH

 • chodníky (na stavebním pozemku)
 • chladnička

I

 • izolační práce (zvukové a tepelně izolační)
 • izolační okna, fólie
 • inženýrské sítě (pouze vlastní přípojka a rozvody na pozemku žadatele)

J

 • jádro bytové (úprava, přestavba, vyzdění, výměna sanitární keramiky, obklady apod.)

K

 • kamna (i krbová a kachlová)
 • kanalizace (viz přípojka, viz napojení na kanalizaci) – pouze na pozemku žadatele
 • karma
 • klimatizace (pouze zabudovaná)
 • koberec
 • kolaudační poplatek
 • komín
 • kontejner na odvoz suti
 • koupelna (zřízení, rekonstrukce, výměna sanitární keramiky, obklady apod.)
 • koupelnový nábytek
 • koupě stavby pro bydlení, bytu, pozemku, bytového domu, zemědělské usedlosti, ideálního podílu na rodinném nebo bytovém domu
 • koupě bytu s nájemníkem, pokud řeší budoucí bytovou potřebu (doklad o zajištění náhradního bytu nájemníkovi, jiný doklad o řešení bytové situace, prohlášení klienta)
 • koupě nebytového objektu s následnou změnou jeho užívání, včetně jeho modernizace (rekreační objekt, občanská vybavenost, ateliér, půdní prostor atd.)
 • kotel ústředního (etážového) topení
 • krb
 • kuchyňská linka (i se sporákem, digestoří, veškerými vestavěnými spotřebiči a zabudovaným osvětlením)

L

 • lešení (včetně pronájmu, při výstavbě či rekonstrukci domu)
 • lodžie (zasklení)

M

 • malování
 • markýza pevně spojená s nemovitostí
 • materiál stavební (pořízení)
 • mezipodlaží (mezipatro), mezistrop
 • měření radonu, patogenních zón
 • měřící a regulační technika (ústřední topení, kotel, termostaty apod.)
 • míchačka, motorová pila (vč. pronájmu) – jen při provádění prací svépomocí a nevyplývá-li z podkladů, že příslušné práce jsou prováděny dodavatelsky – stavební doklad
 • mikrovlnná trouba
 • modernizace (stavby pro bydlení nebo bytu)
 • mraznička
 • mříže na okna, balkon, bezpečnostní apod.
 • myčka nádobí

N

 • nábytek
 • nájemní byt – družstevní
 • nářadí (pouze stavební a jen nejsou-li práce prováděny dodavatelsky, na základě smlouvy o dílo) – stavební doklad
 • nátěry oken, dveří, omítky
 • napojení na kanalizaci, napojení na inženýrské sítě (pouze část odpovídající obytné části – vždy pouze úhrada přípojky na pozemku žadatele), nikoliv příspěvek obci na vybudování
 • nebytové prostory budov, jen pokud je financována obytná část
 • notářský úkon spojený se získáním či nájmem bytu, stavby pro bydlení

O

 • obecní byt – koupě, privatizace
 • obchodní podíl v s.r.o. (pokud se přísl. s.r.o. zabývá správou a pronájmem bytů a obchodní podíl souvisí s nárokem na užívání konkrétního bytu)
 • obklady vnitřní, vnější
 • obnova fasády (jen pokud se jedná o údržbu, nikoli o okrasné účely)
 • obnova oken a dveří, balkónu, terasy
 • oddlužení (např. koupeného domu – k uhrazení úvěrů na výstavbu nebo změnu, modernizaci, údržbu); nikoli v případě, že by dluh vznikl nesplácením původního úvěru, sankcemi nebo při nedodržení podmínek)
 • odhad ceny nemovitosti (jen je-li jeho úhrada součástí smluvních ujednání, např. v kupní smlouvě a rovněž je-li vypracován pro potřeby zajištění úvěru poskytovaného RSTS)
 • odměna notáři spojená se získáním či nájmem bytu, stavby pro bydlení
 • odstupné za přenechání užívacího práva k družstevnímu bytu (včetně vyrovnání původnímu uživateli družstevního bytu za investice a úpravy v bytě provedené), modstupné nelze financovat u nájemního – obecního bytu, ani jako úhrada za investice do bytu vložené, ani při uvolnění bytu
 • odvodnění stavebního pozemku
 • ochrana proti vloupání
 • okap
 • okna
 • omítky vnitřní, vnější
 • opatření k úsporám tepla, vody, elektřiny
 • oplechování (např. střechy)
 • oplocení pozemku
 • opravy a úpravy stavby pro bydlení, bytu
 • osvětlení (zabudované i nezabudované), včetně lustrů, lamp, venkovního osvětlení a úsporných žárovek

P

 • patro na spaní (vestavěné)
 • pergola (nikoliv samostatně)
 • plánovací a projekční práce
 • plot (nikoliv živý plot)
 • plyn (pouze přípojka na pozemku žadatele), nikoliv příspěvek obci na plynofikaci
 • plynový kotel
 • podíl v právnické osobě spojený se získáním či nájmem bytu
 • pódium
 • podlaha
 • podlahová krytina (např. koberce, lino, dlažba apod.)
 • pohledávky z restitučních nároků
 • poplašné zařízení
 • poplatky správní a jiné (související s koupí, úvěrem, výstavbou, změnou nebo údržbou bytu nebo rodinného či bytového domu), další viz Daně, Honorář, Notářské poplatky, Odměna
 • pořízení místa v domově důchodců pro osobu, která uvolňuje stavbu pro bydlení, byt
 • pořízení jiného bytu či stavby pro bydlení nájemníkovi, pokud vlastník stavby pro bydlení nebo bytu potřebuje uvolnit stavbu pro bydlení, byt pro svoji potřebu nebo potřebu osoby blízké (musí být z dokladů zřejmé, že nájemce, příp. nájemník, použije prostředky na zajištění bydlení; dokladem je smlouva o vypořádání s nájemcem, doklad o novém bytě či stavby pro bydlení – kupní či nájemní smlouva, apod.)
 • postel (včetně patrové, sklápěcí, zvýšené, výklopné, výsuvné apod.)
 • pozemek (stavební) – koupě
 • požární zabezpečení
 • pračka
 • právní pomoc při sepsání kupní smlouvy apod.
 • projektové náklady
 • pronájem stavebních strojů, nářadí – míchačka, vrtačka, transportér apod. (při svépomocných pracích)
 • pronájem či pořízení tlakové nádoby na zemní plyn (jednorázově)
 • protihluková izolace
 • provize realitní kanceláři – ve výši obvyklé (v souvislosti s prokazatelně zprostředkovaným obchodem za účelem bydlení)
 • průzkumy nezbytné pro stavební řízení (např. geologický, hydrologický)
 • průtokový ohřívač vody
 • přestavba, přístavba
 • příjezdová komunikace (není-li zřízení a údržba v kompetenci obce)
 • přímotopy
 • přípojky (náklady) – pouze část na pozemku žadatele
 • příspěvek na opatření náhradního bydlení dosavadnímu nájemci, který uvolní byt pro potřeby vlastníka nemovitosti, příp. člena družstva – zpravidla buď na opatření konkrétního bytu dosavadnímu nájemníkovi nebo na vyplacení vlastnického nebo družstevního podílu, pokud nájemce prostředky do získání bytu vložil (musí být z dokladů zřejmé, že nájemce, příp. nájemník, použije prostředky na zajištění bydlení; dokladem je smlouva o vypořádání s nájemcem, doklad o novém bytě či stavby pro bydlení – kupní či nájemní smlouva, apod.), (aniž by se stal členem družstva nebo spoluvlastníkem: např. ve vztahu druh/družka, kdy se členem družstva stal pouze jeden z nich – nutno doložit)
  Příklad: Druh ze svého stavebního spoření částečně financoval koupi bytu do vlastnictví pouze družky; poté došlo k rozchodu: družka ze svého stavebního spoření může uhradit bývalému druhovi náklady vložené do koupě bytu, který druh uvolní
 • převod práv a povinností (k družstevnímu bytu) spojených se členstvím v bytovém družstvu
 • příspěvek na stavební náklady (např. v případě spoluvlastníků)
 • půdní vestavba
 • půjčky, úvěry do výše aktuálního zůstatku, pokud byly prokazatelně použity na bytové potřeby (nejedná se o nedoplatky, sankce, zaplacení nespláceného úvěru apod.)

R

 • radiátory
 • radonový průzkum
 • regulační a měřící technika (pokud slouží k úsporám tepla, vody a jiných nákladů na bydlení)
 • rekonstrukce stavby pro bydlení, bytu
 • rekolaudace stavby pro bydlení – náklady
 • restituční nároky
 • rezervační poplatek (v souvislosti s prokazatelně zprostředkovaným obchodem za účelem bydlení, nikoliv poplatek, který bude vrácen kupujícímu)
 • rozbor vody (v rámci účelu „výstavba" nebo „údržba, oprava, rekonstrukce")
 • rozvody elektřiny, plynu, sanitární rozvody

Ř

 • řemeslnické práce

S

 • sanitární zařízení (WC, vana, umyvadlo, sprchový kout, baterie, bidet)
 • satelit (jen v případě výstavby/modernizace, nikoli samostatně)
 • sauna (pouze v případě výstavby/modernizace, nikoli samostatně)
 • septik (žumpa) včetně čističky
 • sítě proti hmyzu (pokud jsou součástí oken nebo dveří)
 • sklep (pouze v souvislosti s řešením bytových potřeb)
 • smlouva kupní (byt, stavba pro bydlení, stavební pozemek aj.)
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní (byt, stavba pro bydlení, stavební pozemek aj.)
 • smlouva o převodu práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu
 • solární zařízení
 • splacení závazků, pokud původní dluh vznikl k uspokojení bytové potřeby (nejedná se o nedoplatky, sankce, zaplacení nespláceného úvěru apod.)
 • společné prostory, společné části bytového domu
 • sporák
 • sprchový kout
 • správní a jiné poplatky související přímo s výstavbou, modernizací, koupí nebo opravami bytu a stavby pro bydlení – nikoliv sankčního charakteru
 • stavební materiál (pořízení)
 • stavební náklady
 • stavební pozemek – koupě
 • stavební úprava nebytového prostoru na byt – půdní vestavba
 • staveniště (náklady na zřízení)
 • střecha
 • studna
 • sušička prádla

T

 • teplá voda – náklady na zřízení
 • terénní úpravy (související s bytovou potřebou)
 • tlaková nádoba na plyn
 • topení – modernizace, zřízení
 • transformátor (v rámci účelu „změna, modernizace, údržba", je-li jeho zřízení podmínkou pro možnost zavedení elektřiny – poměrnou část podle počtu zúčastněných)
 • trouba

U

 • údržba
 • úhrada kupní ceny/faktury, zálohy kupní ceny/faktury nebo části kupní ceny/faktury/zálohy
 • úhrada členského podílu bytovému družstvu za účelem získání bytu, navýšení členského podílu
 • úhrada podílu v právnické osobě spojená se získáním či nájmem bytu
 • úhrada podílu na opravách společných částí domu, příp. společných prostor
 • úhrada za právní služby (v souvislosti se získáním bydlení, pokud je součástí finančního vypořádání – kupní smlouvy, odstupného, atd.) – nikoliv samostatná provize
 • úhrada závazků (úvěrů na výstavbu, koupi bytu, stavby pro bydlení) včetně zpětné úhrady mimořádné splátky hypotéky
 • umoření dluhu – pokud původní dluh vznikl k uspokojení bytové potřeby
 • umyvadlo
 • úprava okolí stavby, pokud souvisí s bytovou potřebou, terénní úpravy (zahrada)
 • úprava vnější, včetně plotu
 • ústřední topení

V

 • vana
 • varná deska (elektrická i plynová)
 • vedlejší náklady na stavbu, dokončovací práce, odstranění kolaudačních závad
 • vestavěné patro na spaní
 • vestavěný nábytek
 • veškeré vestavěné spotřebiče v kuchyňské lince
 • vodovodní baterie
 • vodovodní přípojka (pouze přípojka na pozemku žadatele)
 • vrata
 • vrata garážová, včetně automatického otvírání
 • vydláždění dvora, chodníků, vjezdu
 • výměna oken
 • vyměření, zaměření pozemku
 • vypořádání SJM (pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu nebo stavby pro bydlení)
 • vypořádání spoluvlastníků (pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu nebo stavby pro bydlení)
 • vypořádání spoludědiců (pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu nebo stavby pro bydlení)
 • vyrovnání původnímu uživateli bytu za investice a úpravy v bytě provedené (pouze u družstevního bytu v rámci odstupného); nikoli u nájemního bytu
 • výstavba (stavby pro bydlení nebo bytu)
 • výtah (náklady na výstavbu)

W

 • WC (zřízení, rekonstrukce, údržba)

Z

 • zabezpečení proti vloupání
 • zabezpečení požární
 • zabudované osvětlení (kuchyňská linka, koupelna apod.)
 • zahrada (náklady na úpravu nebo zřízení, včetně oplocení – pokud bylo vyvoláno realizací stavby pro bydlení)
 • zajištění bytové náhrady poskytnuté nájemci bytu při uvolnění bytu nebo stavby pro bydlení – viz Pořízení bytu nebo stavby pro bydlení nájemníkovi (musí být z dokladů zřejmé, že nájemce, příp. nájemník, použije prostředky na zajištění bydlení; dokladem je smlouva o vypořádání s nájemcem, doklad o novém bytě či stavby pro bydlení – kupní či nájemní smlouva, apod.)
 • zaměření stavby
 • zařízení staveniště – náklady
 • zařízení na odvlhčování zdiva
 • zasklívání (balkon, okna)
 • zateplování
 • zavedení elektřiny, vody, plynu, kanalizace
 • zálohy – splátky stavební firmě na byt, stavby pro bydlení, zálohové faktury (na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy o výstavbě – zálohy kupní ceny)
 • záměna závazků (použití prostředků stavebního spoření ke splacení méně výhodných závazků, kterými byla financována bytová potřeba)
 • zemní práce
 • zhotovení projektové dokumentace
 • zimní zahrada – náklady na zřízení (pouze v případě výstavby/modernizace, nikoli samostatně)
 • změna stavby na byt nebo stavbu pro bydlení
 • znalecký posudek – jen je-li jeho úhrada součástí smluvních ujednání, např. v kupní smlouvě a rovněž odhad ceny nemovitosti, je-li vypracován pro potřeby zajištění úvěru poskytovaného RSTS
 • zřízení věcného břemene (chůze a jízdy, vedení sítí, užívání studny, užívání žumpy apod.)
 • zřízení topení
 • zřízení WC, koupelny
 • zvuková izolace

Ž

 • žaluzie (pokud jsou součástí okna nebo dveří)
 • žumpa (viz septik)

2. Položky, které nelze hradit z prostředků stavebního spoření

 • bazén, satelit apod. pořizované samostatně
 • elektrospotřebiče volně stojící, s výjimkou sporáku, varné desky, samostatné trouby, digestoře, myčky nádobí, chladničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, pračky a sušičky prádla
 • hodnota vlastní práce
 • kauce
 • mobilní dům
 • náklady na přikoupení pozemku (zahrady)
 • nebytové prostory
 • okrasné účely
 • pojistné
 • příspěvek obci na výstavbu nájemního bytu
 • položky spotřebního charakteru – topný olej, nafta, elektřina, uhlí, dřevo, vodné, stočné, ani při výstavbě apod.
 • půjčka obci na výstavbu bytů
 • složení částky předem jako podmínka pro získání nájemní smlouvy
 • stroje a přístroje na vybavení dílny
 • výstavba sítí – příspěvek obci na plynofikaci, kanalizaci, vodovod (nelze použít prostředky na financování té části výstavby, kterou je povinna zajistit a financovat obec)
 • zahradní domek

3. Nelze financovat následující účely

 • příspěvek nájemníka na opravy a rekonstrukce společných prostor v nájemním domě (netýká se domů v družstevním vlastnictví)

úhrady:

 • úhrada nedoplatků a sankcí, jejichž zaplacení je podmínkou získání bytu, tj. např. úhrada závazků, které má zaplatit nový nájemce (kupující) bytu obci jako úhradu nedoplatků nájemného a pokuty váznoucí na bytě po předchozím nájemníkovi
 • úhrada dříve poskytnutého úvěru na bytovou potřebu, který již je ve fázi vymáhání
 • poplatek za vynětí z půdního fondu
 • úhrada dříve poskytnutého příspěvku na individuální bytovou výstavbu, který má být vrácen pro nedodržení podmínek
 • úhrada družstevního stabilizačního příspěvku, který poskytl podnik svému zaměstnanci a který má být vrácen pro nedodržení podmínek
 • úhrada investic vložených do nájemního bytu původním nájemníkem při výměně bytu
 • úhrada majiteli nemovitosti za získání nájemní smlouvy (úplaty spojené s přechodem nájmu, povolením výměny bytu, úplaty za právo uzavřít nájemní smlouvu)
 • získání bytu formou předplacení/snížení nájemného
 • získání bytu formou příspěvku (půjčky, daru) obci na výstavbu nájemního bytu

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Jiří Svoboda
specialista na úvěry

+420 608 824 424

Provedu vás procesem vyřízení úvěru tak, že se budete ptát: „A to už je vše?“

Vyřízení úvěru
nebolí!

Spočítám hypotéku šitou na míru právě Vám!

Neplatný vstup
Vyplňte pole, prosím
Vyplňte pole, prosím
Vyplňte pole, prosím
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Vyplňte pole, prosím
Vyplňte Vaše jméno, prosím
Neplatný vstup
Vyplňte Váš telefon, prosím
Vyplňte Váš e-mail, prosím
Neplatný vstup

* položky označené hvězdičkou jsou povinné

03

Co říkají ti, kterým jsem už hypotéku vyřídil

Chválíme a pozitivně hodnotíme přístup, jednání a chování pana Jiřího Svobody za to, jakým způsobem nám pracoval na získání hypotečního úvěru, za jeho komunikaci s realitní kanceláří, jenž prodej nemovitosti zprostředkovávala. Vždy nám byl k dispozici, vysvětlil, co jsme potřebovali vysvětlit. Není nic, co bychom mu vytknuli. Děkujeme pane Jiří! Jana Bencalíková s partnerem  (Ostrava)
04

Sledujte můj Facebook, vyplatí se to :)

Už jen do 31.5.24 využijte sedmiletý dluhopis s pevně daným výnosem 6,75% ročně (pětiletý 6,25%).

Nemovitostní fond Nemo lze nyní sjednat i jako DIP (dlouhodobý investiční produkt). Využijte daňové zvýhodnění.

Nemovitostní fond NEMO předloni vydělal 7,91% a za loňský rok 7,21%. Investujte také.

Odběr novinek

Chcete být v obraze ohledně hypoték a investic?