Slovníček pojmů z oblasti stavebního spoření

Bytová potřeba

Účel, na který může stavební spořitelna klientovi stavebního spoření poskytnout překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Bytová potřeba je definována zákonem o stavebním spoření.

Certifikovaný obchodní zástupce (COZ)

Fyzická nebo právnická osoba s Úvěrovým certifikátem, která je oprávněna zpracovávat žádosti o poskytnutí úvěru RSTS.

Cílová částka (CČ)

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na určitou cílovou částku, která vyjadřuje celkovou budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb klienta stavebního spoření. V současné době je v RSTS minimální výše cílové částky 50 000 Kč, maximální výše cílové částky není omezena. Výši cílové částky může účastník v průběhu doby spoření měnit.

Cizinec

Fyzická osoba, která není občanem ČR, tj. občan státu Evropské unie (dále jen „občan EU"), resp. občan jiného cizího státu než Evropské unie.

Dospořování

Povinné spoření na účet stavebního spoření, ke kterému se klient zavázal podpisem smlouvy o úvěru. Využívá se u překlenovacího úvěru s akontací nižší než je hranice stanovená RSTS.

Ekonomická jednotka

Osoby žijící ve společné domácnosti (rodina) – dlužník, přistupitel, ručitel a jeho manžel/manželka (pokud nemají rozdělené nebo zúžené společné jmění manželů), druh/družka, osoby žijící v registrovaném partnerství a těmito osobami vyživované děti.

Jistina

Výše poskytnutého překlenovacího úvěru či úvěru ze stavebního spoření, která je uvedena ve smlouvě o úvěru a z níž jsou klientovi (dlužníkovi) počítány úroky stavební spořitelně jako věřiteli.

Klient

Fyzická nebo právnická osoba, která je klientem stavebního spoření. Za klienta je považována i každá další osoba, která je v jakékoliv roli zúčastněna v úvěrovém procesu.

Nemovitost

Pozemek a jakákoliv stavba pevně spojená se zemí pevným základem.

Obvyklá cena nemovitosti

Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena bankou na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti zpracovaného bankou akceptovaným odhadcem.

Osoba

Osobou ve smyslu těchto pravidel se rozumí:

fyzická osoba – občan České republiky (dále jen „ČR") nebo cizinec (dále jen „fyzická osoba"),

právnická osoba se sídlem na území ČR a identifikačním číslem přiděleným příslušným orgánem ČR (dále jen „právnická osoba"), založená v souladu s příslušnými právními předpisy:

  • obchodní společnost (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),
  • družstvo,
  • společenství vlastníků bytových jednotek,
  • jednotka územní samosprávy (obce, města).

Osoba blízká

Za osobu blízkou se dle zákona o stavebním spoření považují příbuzní v řadě přímé, sourozenec (bez zřetele k tomu, zda mají oba rodiče společné) a manžel, včetně vztahů založených osvojením. Vztah mezi osobami dle výše uvedené definice se prokazuje předložením ověřené kopie rodného listu. RSTS k osobě druha/družky, registrovaného partnera nepřistupuje jako k osobě blízké.

Poddlužník

Právnická osoba, za kterou má zástavce pohledávku, která je zastavená ve prospěch RSTS jako zajištění úvěru.

Pojistné plnění

Peněžní částka vyplacená pojistitelem (pojišťovnou) jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistitel

Právnická osoba (pojišťovna), která je oprávněná provozovat pojišťovací činnost.

Pojistná částka

Nejvyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události.

Pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Reprezentuje náklady na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nemovitosti v konkrétní lokalitě.

Pojistník

Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojištěnec / Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje.

Překlenovací úvěr

Typ úvěru, o který klient žádá v případě naléhavého řešení bytové potřeby k překlenutí čekací doby do doby splnění podmínek stanovených pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Poskytnutí tohoto úvěru je stejně jako u úvěru ze stavebního spoření vázáno na prokázání účelovosti použití čerpaných prostředků a doložení odpovídající úvěrové kvality osob a dostatečného zajištění úvěru. Na poskytnutí překlenovacího úvěru není právní nárok.

Přidělení cílové částky

Přidělením cílové částky se rozumí vyčlenění prostředků z fondu stavebního spoření ve výši cílové částky sjednané ve smlouvě o stavebním spoření, potřebných pro vyplacení uspořené částky, státní podpory a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření klientovi.

Příslušenství úvěru

Úroky, úroky z prodlení, poplatky a náklady spojené se správou úvěru. Příslušenstvím není smluvní pokuta.

Ručení

Zabezpečuje uspokojení pohledávky věřitele z majetku třetí osoby odlišné od dlužníka, nesplnil-li závazek dlužník. Vůči dlužníkovi může ručitel uplatnit náhradu za poskytnuté plnění. Závazek ručitele vůči věřiteli přechází i na dědice.

Splátka úvěru

Anuitní splátka úvěru ze stavebního spoření, resp. splátka úroků u překlenovacího úvěru, sjednaná smlouvou o úvěru.

Společné jmění manželů (SJM)

Soubor majetku a závazků, které manželé či kterýkoliv z nich nabyli za trvání manželství, a to s výjimkami stanovenými občanským zákoníkem. Oba manželé jsou pro majetek i závazky ve společném jmění manželů úplnými vlastníky, věřiteli, oprávněnými i dlužníky ve stejném rozsahu, aniž by byl vyjádřen podíl každého z nich. Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Upravit společné jmění manželů je možné také na základě pravomocného rozhodnutí soudu na návrh jednoho z manželů.

Státní podpora

Finanční podpora státu ke stavebnímu spoření fyzických osob při splnění stanovených podmínek.

Úředně ověřený podpis

Za úředně ověřené jsou považovány podpisy ověřené notářem, obecním úřadem, na pracovišti Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) a rovněž pověřeným pracovníkem zastupitelského úřadu v zahraničí. Ověření podpisu advokátem je akceptováno na dokladech k účelovosti (např. kupní smlouva), kterou advokát sepsal a kterou osoby na ní uvedené podepsaly v jeho přítomnosti. Datum sepsání – v případě, že na dokumentu jsou uvedena 2 data, je za datum sepsání považováno datum pozdější.

Uspořená částka

Zahrnuje vklady stavebního spoření, úroky z vkladů, úroky z připsaných záloh státní podpory, snížené o daň z příjmu z těchto úroků a o úhrady dle Sazebníku.

Úvěr ze stavebního spoření

Typ úvěru, na který vzniká klientovi nárok v souladu se zákonem o stavebním spoření po přidělení cílové částky, resp. přidělované částky, a to po splnění podmínek stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření a Podmínkami pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelnou a.s.

Úvěrové riziko

Riziko ztráty ze selhání klienta (dlužníka) tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, a tím způsobí věřiteli ztrátu.

Úvěrová angažovanost

Úvěrovou angažovaností se rozumí:

  • u překlenovacího úvěru – cílová částka minus zůstatek na vkladovém účtu stavebního spoření,
  • u úvěru ze stavebního spoření – výše poskytnutého úvěru.

Celkovou úvěrovou angažovaností se rozumí součet všech úvěrových angažovaností úvěrů dlužníka u RSTS, resp. všech členů ekonomické jednotky v rolích dlužník u RSTS.

Vázací doba

Lhůta stanovená zákonem pro získání nároku na státní podporu, po kterou klient nesmí nakládat s uspořenou částkou (s výjimkou uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření).

Věcné břemeno

Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného (se zápisem v katastru nemovitostí) tak, že je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti nebo patří určité osobě (fyzické či právnické). Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí se změnou vlastnictví na nabyvatele.

Zástavní právo

Věcné právo, které vzniká mezi zástavcem a zástavním věřitelem uzavřením písemné smlouvy o zřízení zástavního práva a slouží jako zajišťovací prostředek pohledávky zástavního věřitele vůči dlužníkovi. Zástavní právo vázne na předmětu zástavy a na jeho základě je v případě neplnění zajištěné pohledávky zástavní věřitel oprávněn domáhat se jejího uspokojení z realizace zástavy (tj. návrhem na prodej věci zatížené zástavním právem). Zástavní právo se vztahuje na zástavu, její příslušenství a přírůstky (tj. zhodnocení, ke kterému dojde po vzniku zástavního práva). Zástavce a dlužník nemusí být osoby totožné, ke vztahu věřitel – dlužník tak přistupuje třetí osoba – zástavce, jenž zástavou zajišťuje plnění dlužníka. Pokud je zástavcem osoba mladší 18 let, je podstatnou náležitostí zástavní smlouvy přivolení příslušného opatrovnického soudu, které není možno nahradit souhlasem zákonného zástupce.

Zástavce

Osoba, která jako smluvní strana zástavní smlouvy zřizuje k určitému předmětu zástavní právo, jímž zajišťuje pohledávku věřitele za dlužníkem.

Zástavní věřitel

Osoba, která přijala zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

Životní minimum

Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Jiří Svoboda
specialista na úvěry

+420 608 824 424

Provedu vás procesem vyřízení úvěru tak, že se budete ptát: „A to už je vše?“

Vyřízení úvěru
nebolí!

Spočítám hypotéku šitou na míru právě Vám!

Neplatný vstup
Vyplňte pole, prosím
Vyplňte pole, prosím
Vyplňte pole, prosím
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Vyplňte pole, prosím
Vyplňte Vaše jméno, prosím
Neplatný vstup
Vyplňte Váš telefon, prosím
Vyplňte Váš e-mail, prosím
Neplatný vstup

* položky označené hvězdičkou jsou povinné

03

Co říkají ti, kterým jsem už hypotéku vyřídil

Chválíme a pozitivně hodnotíme přístup, jednání a chování pana Jiřího Svobody za to, jakým způsobem nám pracoval na získání hypotečního úvěru, za jeho komunikaci s realitní kanceláří, jenž prodej nemovitosti zprostředkovávala. Vždy nám byl k dispozici, vysvětlil, co jsme potřebovali vysvětlit. Není nic, co bychom mu vytknuli. Děkujeme pane Jiří! Jana Bencalíková s partnerem  (Ostrava)
04

Sledujte můj Facebook, vyplatí se to :)

Nemovitostní fond NEMO předloni vydělal 7,91% a za loňský rok 7,21%. Investujte také.

ČMN (3. největší vlastník nemovitostí v Praze) nabízí např. sedmiletý dluhopis s pevně daným výnosem 7,5%…

Odběr novinek

Chcete být v obraze ohledně hypoték a investic?